Délka uzavření smlouvy

Uzavírá se smlouva na dobu určitou?

Ano, smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, poté přechází automaticky na dobu neurčitou a zákazník poté může kdykoliv od smlouvy odstoupit.