Soutěž - sledovani tv

POŘADATEL

 • Pořadatelem je společnost a-net Liberec s.r.o., se sídlem na Hodkovická 109 463 12, Liberec 23 (dále jako „pořadatel“ nebo  „a-net Liberec“).

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

 • Soutěž probíhá od 6.8. 2018 9:30 hodin do 13.8. 2018 11:00 hodin.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají profil na sociální síti Facebook a jsou fanouškem stránky a-net na Facebooku. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti a-net Liberec, a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Soutěž je založena na odpovědi na soutěžní otázku, kterou zájemce o výhru přidá jako komentář k příspěvku.
 • Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/ a mít účet na Facebooku.
 • Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“)

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Do soutěže jsou zařazeni všichni uživatelé, kteří splnili výše uvedené podmínky a odpověděli na soutěžní otázku.

VÝHRY

 • Výherce bude vybrán ze všech účastníků, kteří splnili výše uvedené podmínky.
 • a-net Liberec věnoval do soutěže 1 TV balíček maxi na půl roku pro jednoho výherce.
 • Výherce bude vyzván společností a-net Liberec soukromou zprávou na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.
 • Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 • a-net Liberec je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje a-net Liberec dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti a-net Liberec; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
 • Pořadatel si vyhrazuje kdykoliv soutěž bez udání důvodů zrušit nebo pozastavit.
 • Tyto podmínky jsou platné a účinné od 5. 8. 2018.